fbpx

נושא: חגים

חנוכה בחסידות

יש לי שאלה, שאולי היא נשמעת קצת מזלזלת אבל היא עומדת לי בראש כבר הרבה זמן. מה היה צריך בכלל את הנס של פך השמן, הרי יש כלל קבוע בהלכה ש"טומאה הותרה בציבור" וברגע שכל עם ישראל היה טמא, למה היה צריך בכלל להגיע לנס הזה?

שאלה טובה, ואכן מצאנון בזה ביאור נפלא של הרבי, ביאור זה נמצא בכמה מקומות, והבאנו לפניך שניים מהם:

הטעם שלא השתמשו בשמן טמא, אף ש"טומאה הותרה בציבור":

א) אף שטומאה הותרה, מכל מקום, קיום המצווה באופן כזה אינו מראה על חיבתם של ישראל. ולזאת עשה הקב"ה נס להראות חיבתם של ישראל.

ב) היו אז צריכים לחנוך את המקדש. וכשחונכים משהו חדש לא מתאים להשתמש בהיתרים.

מקורות