fbpx

נושא: חגים

חנוכה בחסידות

יש ביאור בתורת החסידות על כך שנרות חנוכה צריכים להיות דווקא בחוץ? ולמה זה שונה מכל המצוות? תודה רבה רבה על כל התשובות.

אכן ישנם ביאורים רבים על ענין זה, תוכן כולם דומה ובכל אחד ישנה הוספה על השני. כאן הבאתי ביאור מסויים, שיש לו עומק נפלא. ומבואר כך,   הטעם שהדלקת הנרות היא "על פתח ביתו מבחוץ" הוא מכיון שע"י הנרות מאירים ומבררים גם את ה"חוץ", החושך דרה"ר – עבודת התשובה

מצות נר חנוכה שונה משאר כל המצוות, שרובן ככולן צריכות להיעשות בצד ימין, וכן אין להן קשר עם החוץ, משא"כ נרות חנוכה. ומעלתם יתירה אף על מצות מזוזה, שהיא אמנם קבועה מבחוץ, אך זאת רק מכיוון ששם מתחיל הבית, ובנוסף היא קבועה בד"כ מצד ימין של הפתח. ואילו נ"ח קבועים בשמאל, ומונחים בחוץ במכוון – להאיר את החושך.

מעלת נרות חנוכה היא ע"ד מעלת מצות לא תעשה, הממשיכות אור בלתי מוגבל, ולכן ניתן להגיע עמן עד למקום הנמוך ביותר. ואף יתירה מעלתה על מצות ל"ת, שבהן אין מזככים את הדברים האסורים, אלא רק שוללים ודוחים אותם, ואילו ע"י הנרות מאירים את רה"ר, המסמלת את מקום הקליפות, שגם היא תהיה מוארת.

מקורות