Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

חי רוטל

שלום וברכה.
מה המקור של חלוקת חי רוטל?

המקור הוא בספר טעמי המנהגים עמוד רסג, שם מובא שקבלה מזקני ארץ ישראל, שתרומת ח"י רוטל יין לכבוד רשב"י, ובפרט ביום ההילולא שלו, הוא סגולה לזרע חייא וקיימא.


המספר ח"י הוא בגלל של"ג בעומר חל ביום יח' אייר.


במקומות אחרים מובא שאמנם המנהג הוא ביין או מיץ ענבים, אך ניתן גם לקיימו בכל משקה.


אצל הרבי לא ידוע על התייחסות למנהג זה, אך באחד ממכתביו של הרבי לקראת ל"ג בעומר הוא כותב לתת צדקה ביום זה במספר ח"י.


בשנים האחרונות ישנם רבים הנוהגים לתת שווי ח"י רוטל לתהלוכות הילדים בל"ג בעומר.

מקורות