Ask The Rabbi

נושא:

חינוך לטלטול

איך אפשר להסביר לילדה שלי שאסור לטלטל בשבת?

השאלה כמובן באיזה גיל היא, והאם מסוגלת להבין את הדברים. לפעמים לא צריך להסביר, אלא פשוט להגיד שהיום שבת... ולא עושים את זה בשבת. זה מספיק.


בכל אופן זה צריך להיות בלשון רכה, ובנסיון להאהיב את השבת, בלי לחץ ומתח, ובהתחשבות בגיל וביכולת הקליטה...

מקורות