fbpx

נושא: חגים

חיזוק סכך באזיקונים

האם אפשר לחזק את הסכך עם 'אזיקונים'?

לכתחילה יש להימנע מלחזק את הסכך באמצעות 'אזיקונים', אלא יקח חוטים העשויין מסיבי צומח. והמיקל יש לו על מי לסמוך.

מקורות

כתב בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן תרכט סעיף יב): במה דברים אמורים [שלכתחילה אסור], כשהסיכוך בעצמו מונח על גבי דבר שמקבל טומאה, או שדבר המקבל טומאה מונח על גבי הסכך ממש ומחזיקו, אבל אם הסכך מונח על גבי כלונסאות או על גבי יתידות, והן מונחים על גבי דבר המקבל טומאה, אין בכך כלום, ומותר לעשות כן לכתחלה, ואף על פי שדבר המעמיד ומחזיק את הסכך, נסמך על גבי דבר הפסול לסיכוך, אין בכך כלום, שהרי כל סוכה שבעולם מעמידי הסכך הן נסמכים על גבי קרקע עולם הפסולה לסיכוך.


ובסעיף יג: וכל זה לכתחילה, אבל בדיעבד שכבר העמיד את הסכך עצמו בדבר המקבל טומאה, מותר לישב בה לכתחלה.


ואפילו לכתחלה מותר להניח את הסכך עצמו על גבי הדפנות, אפילו אם הן מן הפסול לסיכוך, כגון חומת אבנים, לפי שאין לגזור שמא יסכך סוכתו באבנים, שהכל יודעין שהאבנים פסולין לסיכוך, שהרי אין זו סוכה כלל, אלא כעין בית דירת קבע.


וכן מותר לכתחילה לחבר כלונסאות הסוכה שהסכך מונח עליה לדפנות הסוכה ע"י מסמרים של ברזל, או לקשרן בחתיכות בגדים המקבלין טומאה, כיון שהסכך עצמו מונח על גבי כלונסאות שאינן מקבלין טומאה וכשרים לסיכוך.


ואם העמיד את הסכך בדבר כשר, רק רוצה לחזק הסכך עצמו לדפנות – לאחר שהעמידם בדבר כשר, כתב במ"ב שיש ליזהר לכתחילה מלעשות כן. (אך לחזק המעמיד הכשר של הסוכה במסמרים, אין בעיה כלל).


ובלשונו (שם סקכ"ב): ואפשר דיש לנו להחמיר שלא להעמיד בדבר המקבל טומאה שמא יבוא לסכך בו, ואף על גב שמעמידין הסכך על כותל אבנים, משום דלא שכיח שיסכך בהם, וכן העתיקו כמה אחרונים לדינא דלכתחלה יש ליזהר שלא להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה, אכן בדיעבד או שאין לו שאר דברים קי"ל דמותר להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה כדמוכח בסוף סי' תר"ל.


ובסקכ"ד: ואפילו וכו' להחזיקו אסור – דגם זה בכלל מעמיד הוא, ומלבד זה עכ"פ סכך פסול הוא.


ובסקכ"ו: לחבר וכו' במסמרות של ברזל – זה מותר לכו"ע, אפילו למאן דאוסר להעמיד הסכך בדבר המקבל טומאה, כיון שאין סומך הסכך על המסמורים, אלא שמחזיק בהם הכלונסות המעמידים להסכך, ומטעם זה ג"כ מותר לקשרם להכלונסאות בבלאות או בחבלים של פשתן, ואה"נ דלקשור הסכך עצמו בכלונסאות בחבלים ראוי ליזהר לכתחילה, כיון שקושר הסכך עצמו בדבר המקבל טומאה [אחרונים].


[אמנם כל האמור בדברי הפסוקים הוא לכאורה רק אם מחזק הסכך בדבר הפסול, שבלעדיו לא היה עומד אף ברוח מצויה. ולפי"ז אם לאחר שחיזק עמהם לרוח מצויה, רוצה לחזק יותר הסכך עם אזיקונים, שמא יהיה רוח שאינה מצויה, (וכפי שהוא ברוב המקרים) – בפשטות ניתן לעשות כן].