חיות הנפש הבהמית

שלום הרב. מובא בתניא פרק א' בשם הרח"ו ז"ל, שלכל יהודי אפי' צדיק
יש נפש מצד הקליפה וסט"א, ובהמשך הפרק אומר שהיא מקליפת נוגה.
ולא מובן: א) איך יכול להיות שאותה נפש מגיע משני סוגי קליפות ?
ב) האם הנפש שמחי' הגוף היא באמת מהחיות של הסט"א, ולא משנה כמה יהי' צדיק גדול ?

ב"ה

א. כיצד הגעת למסקנה שזה 2 סוגי קליפות? זה מקליפת נגה, שנקראת גם "סטרא אחרא", היינו צד אחר, שאינו צד הקדושה, כמובא בתניא פרק ו.

ב. צריך להבין המושג סטרא אחרא. ה"סטרא אחרא" כולל בתוכו לא רק דברים שמנגדים בפועל לאלוקות ולקדושה, כי אם כל דבר שלא מבטא את האלוקות בצורה גלויה. שכן, מציאות הבורא היא המציאות האבסולוטית, היחידה, "אין עוד מלבדו". וממילא רק אם נרגשת אצל הנברא הכרה זו, הוא נמצא בתחום הקדושה, אך ברגע שהתודעה הזו אינה קיימת ואינה נרגשת, אפילו כאשר אין מרידה גלויה בבורא, הדבר כבר אינו זכאי להיכנס תחת התואר "קדושה", והוא נחשב כבר בצד השני של המתרס – "סטרא אחרא".

גם אצל צדיק, מצד נפש הבהמית הטבעית שלו כפי שנולד איתה, אין את ההרגשה שאין עוד מלבדו, (אלא אם כן זיכך אותה על ידי עבודתו), ולכן ניתן לומר שבחיצוניות על כל פנים – היא מסטרא אחרא. וגם אחרי שזיכך אותה, עדיין יש בה הנטיה לאכילה ושתיה, מצד טבעה המלובשת בגוף.

 

מקורות