fbpx

חוזה על דירה בספירה

שלום הרב רציתי לשאול אם מותר לחתום חוזה על דירה בספירת העומר?

אם יש צורך בכך מותר. ויש שכתבו שלעבור לגור בדירה חדשה יש להימנע, כיון שיש בזה שמחה, ומה טוב אם יוכל שיהיה בראש חודש או ל״ג בעומר. 

מקורות

שולחן ערוך ריש סימן תצג, ובפסקי תשובה.