Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

חוזה על דירה בספירה

שלום הרב רציתי לשאול אם מותר לחתום חוזה על דירה בספירת העומר?

אם יש צורך בכך מותר. ויש שכתבו שלעבור לגור בדירה חדשה יש להימנע, כיון שיש בזה שמחה, ומה טוב אם יוכל שיהיה בראש חודש או ל״ג בעומר. 

מקורות