fbpx

נושא: כללי

חובת כיפה

האם זה איסור ללכת בלי כיפה או שזה רק מנהג טוב?

 איתא בהלכה בפירוש, שלא ילך ד' אמות בגילוי הראש. וכתבו רבותינו, שבזמננו זה איסור גמור להיות בגילוי הראש, ואפי' אם הוא יושב בתוך ביתו.


וכתבו, שהעובר על איסור זה עובר משום "בחוקתיהם לא תלכו", וכן הוא משום צניעות, שמי שאינו מכסה, הרי הוא כמגלה מקום המכוסה, ונק' פושע וחצוף.


אלא שהים אלו שמקפידים על זה, הם בגדר תינוקות שנשבו, ויש ללמד עליהם זכות, ולקרבם בחבלי עבותות אהבה.


ובעז"ה ישמעו ישראל, וישובו כולם בתשובה שלימה, ויבוא עת בוא גואלנו ויגאלנו תיכף ומייד ממש. (ט"ז ס"ח (סק"ג)

מקורות