Ask The Rabbi

נושא:

חובה לגשת כשליח ציבור

שלום הרב, אני מתפלל בבית כנסת שאין בו הרבה יהודים שיודעים להתפלל כהלכה. רציתי לדעת האם מבחינה הלכתית אני חייב לציית לגבאי בכל פעם שהוא מבקש ממני לגשת חזן?

כתוב בהלכה בנוגע לעליית שליח ציבור, שמסרבין לקטן ואין מסרבין לאדם גדול. בענייננו הגבאי נקרא "אדם גדול", בפרט שיש צורך בעניין.


גדולה זכותך שאתה מסייע ליהודים בתפילתם. ואפשר להציע, שתעשו חלוקה בין כל אלו שמסוגלים לעלות כשליחי ציבור, לפי תור או סדר כלשהו.


בהצלחה

מקורות