fbpx

מתי בודקים את הפרי?

ב"ה

פירות הטעונים בדיקה, האם יבדקו לפני הברכה או לאחריה?

תודה

מצווה מן המובחר לברך על דבר שהוא שלם ולכן האוכל פרי יברך עליו כשהוא שלם, ואם מעוניין לאכול חתיכה מהפרי – יחתוך לאחר הברכה ושהייה זו אינה מהווה הפסק.
אבל פירות שיש לחשוש בהם שאולי נרקבו או התליעו כגון אגוזים וכו' –  יקלפם ויבדקם לפני הברכה כדי שלא יבוא למצב של ברכה לבטלה.

מקורות

קיצור שולחן ערוך סימן נב, סעיף א, ועוד.