Ask The Rabbi

נושא:

ועל הניסים

ב"ה

מי ששכח לומר "ועל הניסים" בתפילה ובברכת המזון, כיצד ינהג?

תודה

 


מי ששכח לומר 'ועל הניסים' בתפילת שמונה עשרה, במקום הקבוע לו אחרי "מודים אנחנו לך", יכול לחזור ולומר זאת כל עוד לא חתם את הברכה ואמר "ברוך אתה ה' (הטוב שמך וכו')".


אך אחר שהזכיר שם ה' אינו חוזר, אלא ממשיך את התפילה כרגיל.


אם שכח לומר 'ועל הניסים' בברכת המזון במקום הקבוע לו אחרי "נודה לך", יכול לחזור ולומר זאת כל עוד לא חתם את הברכה ואמר "ברוך אתה ה' (על הארץ ועל המזון)".


ואם חתם את הברכה, יכול להשלים זאת לפני "הרחמן הוא יזכנו" ויאמר "הרחמן הוא יעשה לנו ניסים כמו שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי וכו'".


אך אם שכח להשלים, אינו צריך לחזור ולברך ברכת המזון.

מקורות