fbpx

ויטמנים להקלה על הצום – בשבת

האם מותר לקחת בערב תשעה באב כדורים של ויטמינים מיוחדים הגורמים להקלה בצום, בקביעות זו של השנה (תשפ"א) וכיוצא בה, שערב תשעה באב חל בשבת?

תשובה: בכדי לענות על תשובה זו יש לעיין בפרטים הבאים: א) מה בכלל האיסור של לקיחת תרופות בשבת? ב) האם נכלל באיסור לקיחת תרופות גם לקיחת ויטמינים? ג) האם ישנו הפרש בין סוגי הויטמינים, בין כאלו שהם לצורך חוסר הקיים בגוף (כמו חוסר ברזל וסידן) או שהם רק לחיזוק יתר של הגוף בלבד?

ראשית נביא המבואר בשולחן ערוך בהלכות שבת סימן שכח סעיף לז, כל אוכלים ומשקים שהם מאכל בריאים, מותר לאכול ולשתות אותם אפילו אם כוונתו לשם רפואה, וזאת למרות שהם קשים למקצת בריאים ועל ידי כך מוכח שעושה זאת לרפואה.

וכתבו הפוסקים שכוונת המחבר היא שזהו מזיק למקצת דברים, כלומר שהדבר מזיק לשאר דברים שבגוף, כמו למשל אכילת טחול שיפה מצד אחד לשיניים ומצד שני קשה לבני מעיים, וכל כיוצא בזה, ואם כן מוכח בזה שאוכל זאת לשם רפואת השיניים, כי לולא זאת לא היה אוכל זאת מפני שקשה לבני מעיים, מכל מקום מותר הדבר, מפני שהוא אוכל (משנה ברורה על פי הגמרא).

אמנם אכילת דברים שאינם מאכלים ומשקים של בריאים, אזי אסור לאוכלם ולשתותם לרפואה. ולכן אסור לשתות משקה המשלשל כמו לענה וכיוצא בזה (רמב"ם). אלא אם כן הוא מצטער וחלה כל גופו על ידי חולי זה, או שנפל למשכב אפילו אם מדובר בחולי שאין בו סכנה, כמבואר ברמ"א בהמשך הסעיף.

עוד כתב המחבר שכל זה הוא רק במי שיש לו איזה מיחוש כל שהוא והוא מתחזק והולך כבריא, שאזי אפילו אם הוא אוכל ושותה לצורך רעבון וצימאון אסור, והטעם מפני שמאחר והוא חולה יאמרו שעושה זאת לצורך רפואה (משנה ברורה בשם האליהו רבה).

אבל אם אין לו שום מיחוש, מותר. והיינו שאוכל ושותה זאת לצורך רעבונו וצימאונו (מגן אברהם). אמנם אם אוכל זאת לא לצורך רעבון וצימאון אלא לצורך חיזוק מזגו בזה אפילו בבריא גמור אסור הדבר (שם).

ולפי זה כתבו חלק מהפוסקים שבכלל ההיתר של המחבר באדם בריא הוא גם בלקיחת כדורים לצורך איזה חיסרון אשר אינו כרוך במיחושים וכאבים כלל, והוא אדם בריא לגמרי, ואינו מרגיש בעצמו כלל חולי או חולשה בגוף וכיוצא בזה. שכיון שללא כל מיחוש כתב המחבר שמותר לקחת אוכלין ומשקים אלו, כמו כן הוא בהם שיהיה מותר לקחתן כאשר לפני לקיחתם אינו מרגיש שום חולי או חולשה (שאלות ותשובות ציץ אליעזר  חלק יא סימן לז).

ולכן יהיה מותר לקחת בשבת כדורים לצורך פוריות או מניעת הריון, וכן כדורים למי שיש לו בעיות בשינה, או לצורך דיאטה וכדומה.

וכן הובא בספר שולחן שלמה בשם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך, להתיר לקיחת כדורים להקלה בצום, מאחר ולולא כן יהיה קשה לו לצום ויהיה בגדר נפל למשכב. ובשאלות ותשובות מגדנות אליהו חלק ב סימן קלג כתב, להתיר מסיבה שונה, וזאת מפני שהוא מצד עצמו אדם בריא, רק שהצום קשה לו, וכל פעולת הכדור היא לאצור ולהגביר האנרגיה בגוף שלא תתפוגג מהר, ואין זה בגדר רפואה של מחלה.

ואין לאסור זאת מצד הכנה משבת לחול, שהרי הצום הוא ביום חול ומכין על ידי לקיחת הכדור לצורך הצום שבחול, מפני שרוצה כעת את פעולת הגלולה, ואינו יכול לעשות זאת במוצאי שבת מפני שאז מתחיל כבר הצום, ואין זה בכלל הכנה משבת לחול, שזהו רק בדבר שיכול לעשותו בחול ומכל מקום רוצה כעת כבר להכין זאת בשבת.

אמנם יש סוברים להחמיר גם בזה, מאחר ומה שהותר לבריא לאכול הוא רק אוכלים ומשקים ממש, שעשויים לצורך השבעת רעבונו וצימאונו, אבל בדברים שאין שייך לומר בהם שנוטלם לצורך רעבון וצימאון, אזי אסור לקחתם בשבת אף אדם בריא לחלוטין שאין כוונתו לשם רפואה (קצות השולחן סימן קלד אות טז ועוד מגדולי האחרונים).

העולה מן האמור; שלכתחילה יש להחמיר אף לבריא גמור לקחת כדורים אלו, מאחר ואין הם עשויים לאכילה מחמת רעבון וצימאון. אמנם המיקל בכך יש לו על מי לסמוך (ובזה, עדיף אם אפשר שיקח אותם בצורת טיפות בתוך מאכל ומשקה שאוכל לצורך רעבון וצימאון. או שיפרר מערב שבת את הכדור בתוך איזה משקה וישתה אותו בשבת).

מקורות