התמודדות עם לחץ

אני סובל מבעיה שמאוד מציקה לי, לפעמים זה מאבד לי את היום ויותר מזה. יש לי תנועה להילחץ מאוד מאוד מהר מהעתיד להיות – מה יהיה? כל הזמן אני עסוק מה יהיה עם העניין הזה, שאולי הוא לא יסתדר, ואני כבר מפתח אצלי תחושות לגבי העתיד, שאם יהיה כך אז כך עד למציאות שהיא כבר מגיעה לצורה הכי גרועה שיכולה להיות באותו העניין. מה עושים עם זה?

כמו ריבוי עניינים ובעיות שקיימות אצל בני האדם, המפתח והיסוד לפתרון שלם הוא – אמונה וביטחון בקב"ה בצורה מושלמת, בהשגחתו הפרטית ואופן הנהגתו את הנבראים.

ריבוי בעיות אצל בני האדם היו נחסכות אם היו חיים ע"פ יסודות האמונה והביטחון, שמתוכם החיים פשוט אחרים לגמרי. באתרנו תוכלו למצוא סדרת שיעורים מרתקת בענייני אמונה וביטחון, מבוססות על הספר– שער הביטחון.

הרבי מה"מ, במענה לשאלות רבות ענה שצריכים ללמוד את שער הביטחון בחובת הלבבות ולקבל ממנו את המענה לבעיות.

וכן הוא גם בנוגע לנידון דידן, בעיית הלחץ והחשש מהעתיד, הרי השורש הבסיסי לבעיה היא חוסר אמונה וביטחון בקב"ה, כי באמת הרי דבר ידוע הוא שהקב"ה הוא תכלית הטוב, ואין טוב כמוהו, והוא מנהל את העולם בהשגחה פרטית מופלאה על כל נברא ונברא, וברור הדבר מעל לכל ספק שלכל אחד ואחד יהיה טוב בגלוי, כי טבע הטוב הוא להיטיב. ומה שלפעמים נראה שהמצב הוא קצת שונה ואחר מה"טוב הגלוי", הרי זהו רק העלם והסתר לפי שעה, ויותר מזה, הרי באמת הוא טוב אמיתי, רק שלפעמים זה מתגלה לאחר זמן.

השגחתו הפרטית של הקב"ה על כל נברא ונברא היא לא (רק) כאותם השיטות שאומרות שהקב"ה משגיח באופן כללי על העולם, ולא נוגע לו כל דבר הכי קטן ופעוט, אלא, כחידושה של תורת החסידות, שהקב"ה משגיח על כל נברא ונברא באופן פרטי, עד אפילו על תנועת עלה אחד שמתנופף ברוח, האם הוא יתנופף לצד ימין או לצד שמאל, הרי הקב"ה משגיח על זה בהשגחה פרטית.

וככל הדברים האלו הרי זה ביתר שאת ויתר עוז ב"ישראל עם קרובו" שעליהם ישנה "השגחה מהודרת" ומיוחדת שהכל יהיה אצלם באופן הכי טוב שיכול להיות.

וכפי שכותב הרבי במכתבו, כרך ה', אגרת א'רפ:

"ומענינא דיומא, שמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שני אברכים בליאדי – בזמן אדה"ז – היו מהלכים ומדברים בדא"ח בחזרתם שאלם אדהאמ"צ – שהוא הי' המצביא של האברכים היושבים ור' אהרן מסטראשעלי של החסידים הישנים – במה דברתם? וענוהו: במה שאמר הבעש"ט, דגם עלה נובלת המתגלגלת ע"פ חוץ הוא בהשגחה פרטית, בדין ובמשפט על הזמן והמקום שעלי' להתגלגל. כעבור איזה ימים, סיפר להם אדהאמ"צ אשר ספר כהנ"ל לפני אדה"ז וענהו: דלא מבעי שההשגח"פ היא על העלה המתגלגלת כי אם גם על אופני סיבת גלגולה, אם על ידי אדם או ע"י נשיבת רוח וכדומה.

ותהי זאת נחמתם, באשר מביטים הם על עצמם שנדחו למדינה רחוקה וכו' וכו' אשר ע"פ המבואר לעיל הרי זה השגחה פרטית בכל האופנים והפרטים שבזה ובהיות שבאה מהקב"ה שהוא עצם הטוב וטבע הטוב להיטיב כמבואר בדא"ח מספרי הקבלה בענין הבריאה, הרי בטח ובלי ספק אשר סו"ס יראו שזהו ג"כ לטובת כל המשתתפים והנוגעים בזה, בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות..".

יסוד נוסף, שהוא חשוב גם כן, הוא הידיעה והאמונה שאין שום דבר שבעולם שיכול להזיק או להועיל לאדם לבד מה' יתברך לבדו.

וכמשל לדבר, הרי האדם הוא כמו מי שנמצא באי בודד, שאין בו שום אדם וייצור, ואין אף אחד שיכול להועיל לו או להזיק לו רק ה' יתברך. וכל האנשים שבעולם לא יכולים לשנות בכהו זה את החלטתו של הקב"ה בנוגע לעתידו של היהודי, לתועלתו או להזיקו, רק השי"ת לבדו.

וכשמתבוננים בדברים האלו באמת, ומבינים שאכן כך הם פני הדברים, הרי דבר ברור הוא שאין מה לנבור בעתידות ולחשוב מה יהיה אם יהיה כך או מה יהיה אם כך, כי השי"ת הוא הבורא לבדו, והוא הטוב, והוא יעשה לך רק טוב, וטוב גלוי.

וכמו שמבואר בחסידות, הרי הטוב הגלוי מגיע ע"י עבודה והיא "עבודת הביטחון" – להאמין ולהכיר באמונה שלימה שהשי"ת הוא המנהל לבדו, ובאופן אמיתי, הרי זה עצמו מביא את התוצאה שהטוב יהיה טוב גלוי.

וכפי שכותב הרבי במכתבו ליהודי שנחלש במידת הביטחון –  (אגרת א'תרסג):

"קבלתי מכתבו… בו מתאר מצב עסקיו.. והעולה על כולנה מהנראה בכתבו, שנפל ברוחו ובמילא נחלשה אצלו גם מדת הבטחון שלו, וכותב הנני בזה העולה על כולנה, כי עפ"י המובא בספרי הקדש בכלל ובספרי חסידות בפרט, הרי בזה תלוי הכל, מדת הבטחון הנה היא קנה-המדה להתקשרות ודביקות ענינים גשמים של האדם עם הבורא ב"ה, ואם הדביקות היא במילואה, אז בודאי אי אפשר שיהי' כל חסרון, כיון שלמעלה אין ענין זה כלל וכלל.

וכיון ששואל עצתי – אחרי הקדמה שכבקשתו כשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הזכרתיו להמצטרך לו – הרי לפ"ד צריך הוא להתעסק עם עצמו, הארעווען אויף זיך, לחזק בטחונו בהשי"ת במדה היותר גדולה, ואמיתת מדת הבטחון היא, שאף שאין רואים כל דרך בטבע, הרי נעלה מכל ספק שבודאי יהי' הכל טוב, ובטוב הנראה ונגלה לעיני בשר ממש, היינו בפרנסה בהרחבה ובבריאות וכו' ולגבי למעלה הרי הענינים שבטבע אינם נוגעים כלל, וכיון שהאדם למטה מעמיד את עצמו ומגביה את עצמו למעלה עכ"פ משהו מן הארץ, היינו כשפועל בעצמו שעי"ז שהוא יהודי מאמין, בטוח בתכלית שאין בע"ב עליו מחוץ מהשי"ת, הרי ביכולתו להמשיך גם פה למטה, שגם למטה לא יוכלו כל עניני הטבע לנגוע בו שלא לטובה ח"ו, ותקותי חזקה בהשי"ת, שאם רק יתחזק בבטחונו בתכלית, הרי יראה תיכף שינוי בההנהגה עמדו בעניני המסחר הגשמי ויתחיל מצבו לילך הלוך וטוב.."

ובעז"ה נזכה כולנו לטוב נראה ונגלה בגאולה האמיתית והשלימה.

מקורות