Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

התמודדות עם איומים

כאשר יש איום שמאיים עלי, כמו איום ממלחמה. כיצד יש להתייחס אליו?

באיום ממלחמה, המחשבה של האדם מרוכזת בעצמו ומה יקרה לו. האדם מתמלא ברגשות של פחד ושיתוק.


במצב כזה ההנחיה היא  - "אל יבהיל עצמו".  אל תחשוב מה יכול לקרות לך. תחשוב כיצד אתה מתפקד במלחמה! כאשר האדם מונח בביצוע התפקוד שלו – הוא שואל את עצמו  "מה אני צריך לעשות?" ולא עסוק במחשבה על גורלו. כך ניתן לנצח את הפחד מהאיום.

מקורות