fbpx

נושא: כללי

השתתפות בברית בשנת אבל

האם אבל בתוך שנתו (על הוריו) יכול להשתתף בשמחת ברית מילה של קרובים?

אם הברית מילה מתקיימת בבית הכנסת וכדו', המנהג שאינו משתתף ואוכל בסעודה, אך מותר לו להשתתף בשעת עשיית הברית עצמה. אמנם אם הברית מילה מתקיימת בבית בו מתגורר, מותר לו אף להשתתף ולאכול בסעודה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות (סימן שצא סעיף ב): על כל מתים נכנס לבית המשתה לאחר שלשים יום; על אביו ועל אמו, לאחר י"ב חדש.


וברמ"א שם: אבל סעודת מצוה דלית ביה שמחה, מותר ליכנס בה, כגון פדיון הבן או סעודת ברית מילה… ויש אוסרין בסעודת ברית מילה. והמנהג שלא לאכול בשום סעודה בעולם כל י"ב חדש, אם הוא חוץ לביתו, ובתוך הבית מקילין שאוכל בביתו בסעודת ברית מילה, וכ"ש בשאר סעודות שאין בהם שמחה. אבל בסעודת נישואין יש להחמיר, כן נראה לי.


ובחידושי הריטב"א מסכת כתובות (דף ח עמוד א) כתב, שכל האמור הוא רק לענין השתתפות בסעודה עצמה, "אבל ליכנס שם למצות המילה – זה מותר, שלא נאסר ליכנס למצוה, אלא שלא יכנס לשמחה בלא מצוה וכדפרישנא בדוכתה בס"ד (מו"ק כ"ב ב').


[אמנם מדבריו משמע, שאם משתתף במצוה יהיה מותר לו להשתתף אף בסעודה, שכל האיסור הוא "שלא יכנס לשמחה בלא מצוה", ומשמע שאם השתתף במצוה יכול להשתתף בשמחה. (עיין שם). אך למרות שמנהג שהביא הרמ"א אינו כן, מ"מ עכ"פ מובן, שלהשתתף רק במצוות הברית עצמה שרי ואין בזה איסור, וכדקדוק דבריהם שכל דיון האיסור הוא רק "לאכול.. שאוכל… סעודות.. בסעודת".. אך לא בעצם המצווה בלבד].