Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

השתתפות בברית בשנת אבל

האם אבל בתוך שנתו (על הוריו) יכול להשתתף בשמחת ברית מילה של קרובים?

אם הברית מילה מתקיימת בבית הכנסת וכדו', המנהג שאינו משתתף ואוכל בסעודה, אך מותר לו להשתתף בשעת עשיית הברית עצמה. אמנם אם הברית מילה מתקיימת בבית בו מתגורר, מותר לו אף להשתתף ולאכול בסעודה.

מקורות