fbpx

השפעה מאומות העולם

שלום רב
רציתי לישאול בבקשה. אנחנו אומרים שהשפעה בעולם בא מעם ישראל והגוים לא משפעים בעליה של עולם. אבל ראינו שאברהם אבינו כשהתפלל על סדום אמר אם יהו 10 צדיקים. והיו מצילים את כולם? אז רואים שהם גם משפיעים על העולם?.
גם בבקשה כתבתי עוד שאלות איך למצוא התשובות ?
תודה

ב"ה

שלום וברכה

גם הגויים משפיעים על מה שקורה בעולם. זה עצמו שניתנו להם 7 מצוות בני נוח הוא בגלל שהם יכולים וצריכים להשפיע על הטוב והחסד של העולם, ולהביא את העולם למצב נעלה יותר.

יתרה מזו – תכלית העולם והבאתו לגאולה תלויה במידה רבה גם באומות העולם, וכפי שמסביר הרבי בשיחותיו.

אמנם, ההשפעה של אומות העולם על העולם היא באופן מוגבל יותר, ולא כמו ישראל שיכולים להשפיע גם באופן בלתי מוגבל. ובלשון החסידות: הגויים שייכים לאור הממלא כל עלמין, וישראל יכולים להמשיך גם האור הסובב כל עלמין הבלי גבול.

וראה בענין זה מצות אחדות ה' – בדרך מצוותיך לצמח צדק.

 

מקורות