fbpx

נושא: שבת

הריגת נחש בשבת

נמצא נחש בחדר מדרגות בשבת ואין ידוע אם הוא ארסי, האם מותר להורגו?

אם אפשרי להורגו בשינוי (ע"י הליכה ודריכה על גביו וכיוצ"ב) – לפי תומו, יעשו כן, ואם אין אפשרות לעשות כן, מותר להורגו באופן ישיר ומיידי.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן שטז סעיף כב): כל חיה ורמש שהן נושכין וממיתין ודאי כגון נחשים השרפים וכלב שוטה וכל כיוצא בהם, מהמזיקין שכשנושכין הן ממיתין בודאי, מותר להורגם בשבת אפילו אינן רצין אחריו כלל מפני שיש פיקוח נפש בהריגתן, כי שמא ימיתו שום אדם מישראל, וכל ספק נפשות דוחה את השבת אפילו במלאכה גמורה של תורה, אף להאומרים שאפילו מלאכה שאינה צריכה לגופה חייבים עליה מן התורה.


ושאר מזיקין אפילו אותן שבודאי אין ממיתין בנשיכתן אלא שמזיקין את הגוף בלבד כגון נחשים ועקרבים במקומות שאין ממיתין לעולם בנשיכתן אלא שמזיקין בלבד וכן כל כיוצא בהם יש אומרים שאם הם רצים אחריו מותר להורגם להאומרים שכל מלאכה שאינה צריכה לגופה אינה אסורה אלא מדברי סופרים לפי שבמקום היזק הגוף לא גזרו ואינו דומה לפרעוש העוקץ בשרו שאסור להרגו שהפרעוש אינו מזיק הגוף אלא מצערו בלבד.


ואם אינן רצין עתה אחריו אלא שחושש על העתיד אסור להרגם הריגה הניכרת שהיא נעשית במתכוין אבל מותר לדרסם לפי תומו בהליכתו ואפילו במתכוין כדי להרוג אלא שמראה עצמו כאילו הולך לו לפי תומו ואינו מכוין כלל להרוג שכיון שמלאכה שאינה צריכה לגופה אינה אסורה אלא מדברי סופרים לא גזרו עליה כלל במקום היזק הגוף אפילו אין שם אלא חשש בעלמא אלא שבזה הצריכו לשנות בהריגתן בכל מה דאפשר לשנות דהיינו להראות עצמו כאלו אינו מכוין להרגם.


ואפילו מיני חיה ורמש שיש בנשיכתן ספק נפשות שלפעמים הן ממיתין ולפעמים אין ממיתין, צריך לשנות בהריגתן כל שאינן רצין אחריו, אבל מיני רמשים שאינן מזיקין כגון נמלים וכיוצא בהם אסור לדרסם אפילו אינו מתכוין להרגם אלא שהוא פסיק רישיה, וצריך לדקדק בהילוכו במקומות שהם מצויים.


והוסיף בפסקי תשובות (שם סקי"ב הערה 96): שאם עלולים בע"ח אלו לפתע לרדוף אחר בני אדם ולא יצליחו לצודם או להורגם קודם שיזיקו, רשאים להורגם מיד, כדין ספק פיקוח נפש (אך לכתחילה אם אפשר בהריגה לפי תומו או בצידה שפיר טפי), לאפוקי בבע"ח הממיתין בודאי, מותר בכל ענין להורגם מיד.