Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

הפרשת חלה – מעיסה על עיסה

בבית חב"ד בחו"ל אנחנו מפרישים חלה באופן שיש כמה עיסות בשקיות נפרדות, אחת סמוכה לשניה ונוגעת אחת בשקית של השניה, ואנחנו מפרישים רק משקית אחת עבור כל היתר.
האם נכון הדבר?

א. עיסות שיש בכל אחת מהן שיעור הפרשת חלה ואופה מהן מאפים זהים - יסמיך עיסה אחת לשניה ויפריש מהן חלה אחת, ואין צורך להניח את העיסות בכלי אחד וכן אין צריך שיגעו זו בזו לצורך הפרשה זו.


ב. אבל אם לש שתי עיסות שונות ואופה משתיהן שני סוגי מאפים - מפרישים חלה מכל עיסה ועיסה בנפרד ומברכים ברכה אחת.


ג. עיסות שאין בכל אחת מהן שיעור הפרשת חלה, או אפילו באחת מהן בלבד אין שיעור של הפרשת חלה ורוצה להפריש חלה מהעיסה שאין בה שיעור - צריך לצרף את כל העיסות לכלי אחד ואז יוכל להפריש חלה על כל העיסות אפילו מאותה שאין בה שיעור.

מקורות