Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

הפרשת חלה

עיסה שלא הפרישו ממנה חלה, וכבר אפו ממנה מאפים, כיצד יעשו?

התשובה מתייחסת לחלת חו"ל: עיסה שיש בה שיעור חלה וכבר אפו ממנה מאפים, אסור לאכול ממאפים אלו עד שיפריש ממנה חלה בברכה. ומעיקר הדין א"צ לצרף המאפים - שיהיו יחד בכלי אחד בשעת ההפרשה. אמנם מידת חסידות להחמיר שבשעת ההפרשה יהיו המאפים בכלי אחד - ויגעו זה בזה.

מקורות