fbpx

נושא: כשרות

הפרשת חלה

עיסה שלא הפרישו ממנה חלה, וכבר אפו ממנה מאפים, כיצד יעשו?

התשובה מתייחסת לחלת חו"ל: עיסה שיש בה שיעור חלה וכבר אפו ממנה מאפים, אסור לאכול ממאפים אלו עד שיפריש ממנה חלה בברכה. ומעיקר הדין א"צ לצרף המאפים – שיהיו יחד בכלי אחד בשעת ההפרשה. אמנם מידת חסידות להחמיר שבשעת ההפרשה יהיו המאפים בכלי אחד – ויגעו זה בזה.

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות חלה (סימן שכז סעיף ה): "אם לא הפריש החלה בצק, אלא אפה הכל, הרי זה מפריש מן הפת". אמנם כל עוד לא הפריש ממנה חלה, אסור לאכול ממאפים אלו.


ובשולחן ערוך אדמו"ר הזקן אורח חיים (סימן תנז סעיף יב): "ואפילו מצות הבאות מעיסה אחת שהיה בה שיעור חלה, שלדברי הכל אין צריך להפריש מהן מן המוקף בחוצה לארץ אפילו לכתחלה, שהרי אמרו חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש, אף על פי כן מדת חסידות הוא להחמיר להפריש מהן מן המוקף – שיגעו זו בזו בתוך הכלי בשעת הפרשה".