Ask The Rabbi

נושא:

הכמות להפרשת חלה

על איזו כמות צריך לעשות הפרשת חלה בברכה? ומה עושים אם זה פחות?

בצק משיעור 1.250 ק"ג ומעלה חייב בהפרשה ללא ברכה, פחות משיעור זה אינו חייב כלל בהפרשה, ובצק משיעור 1.660 ק"ג חייב בהפרשה עם ברכה.

מקורות