fbpx

נושא: כשרות

הפרשת חלה.

באם שכחו להפריש חלה ונזכרו לאחר שאכלו, ונשאר קצת מדברי המאפה, מה הדין

יפרישו מהמותר חלה על הכל.

מקורות

ראה בספר זכרון משה (סימן שכג): באם שכחו להפריש חלה מן העיסה, וכבר אכלו רוב העיסה בבלי דעת, יפריש מהמותר על הכל – גם על מה שאכל, לתקן מה שאכל. דבדיעבד מפריש שלא מן המוקף, כמבואר בשולחן ערוך יורה דעה הלכות תרומות ומעשרות (סימן שלא סעיף כה): אין תורמין תרומה גדולה מט אלא מן המוקף. כיצד, היו לו חמשים סאה בבית זה וחמשים סאה בבית אחר, לא יפריש מאחד מהם על שניהם, ואם הפריש שלא מן המוקף, תרומתו תרומה, והוא שיהיה המופרש שמור. אבל אם היה טוען כדי יין או שמן, וראה שמשתברין, ואמר: הרי הם תרומה על פירות שבביתי, לא אמר כלום. ונ"ל דבזמן הזה לאיבוד אזלא מפני הטומאה, תרומתו תרומה.