Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

הפסק בתפילין

שלום הרב, אם באמצע התפילה הלכתי לשרותים, האם אני צריך לברך על התפילין שוב?

החולץ תפילין ונכנס לבית שימוש לעשות צרכיו, צריך לחזור ולברך בהנחתן


(ישנם הסוברים שבעשיית צרכיו הקטנים לא יברך, אך מדעת אדמו"ר הזקן משמע לברך בכל מקרה).


אך החולץ את התפילין ובדעתו לחזור ולהניחן שוב בתוך שלוש שעות הקרובות, אם לא הלך בזמן זה לשירותים - אינו צריך לברך שוב.

מקורות