Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

הפסק בין קידוש להמוציא

מהו שיעור ההפסק בין קידוש לברכת 'המוציא'?

לכתחילה יש להסמיך כמה שאפשר - ועד 3 דקות (כדי אכילת פרס). אמנם בעת הצורך יש לסמוך על הפסק עד שיעור של 7 דקות. יוצא מן הכלל אם השיהוי הוא לצורך הסעודה או שאירע לו אונס המעכבו, שאזי אפילו נשתהה הרבה - אי"ז חשוב הפסק.

מקורות