Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

הפניית גב לארון הקודש

כאשר ישנו קידוש בשבת בבית הכנסת וערכו שולחנות לאכילה, והמתיישב בצד השולחן שעל יד ארון הקודש, יוצא שיושב עם הגב לארון קודש בתוך ארבע אמות, האם ישנה בכך בעיה הלכתית?

מקורות