fbpx

נושא: כללי

העתקת דיסק

האם מותר להעתיק דיסקים מאחד שקנה אותם, וזה עדיין לא פרוץ.

אם לולא העתקתו מחברו, היה קונה את הדיסק בעצמו, אסור לו להעתיק ללא רשות מהבעלים.

מקורות

ראה בספר 'עמק המשפט' (חלק ד' עמ' תקעו) כתב:  נלע"ד ברור לכאורה שאם אדם ברור לו כשמש, שאם לא יתאפשר לו להעתיק כגון אם נאסור עליו זאת לא יקנה קלטת ולא יוציא מכספו סכום כזה בעבור התוכנה או הקלטת, אזי בכהאי גוונא להמקילים ומורים שא"א לאסור מדין בעלות, כיון שסוברים שאין בעלות על יצירה רוחנית, אי אפשר לאסור עליו להעתיק מדין השגת גבול, שהרי אדם זה אינו כלל בגבולו של היוצר, ואינו כלול באפשרות הפרנסה של היוצר, שהרי הוא בלאו הכי לא יקנה, רק שצריך לדעת זאת בבירור גמור, ולא לדמיין ולשכנע את עצמו שהוא במצב זה, וה' יראה ללבב, וא"כ לא יתכן מציאות שהיוצר ירויח ויתפרנס מאדם זה, וכשהוא הולך ומעתיק לעצמו הרי לא פגע בפרנסתו של היוצר, כי הוא בלאו הכי לא היה קונה, ולכן אין בכך שום השגת גבו,ל כי הוא לא משיג גבולו ולא יורד לאומנותו [וזה נהנה וזה לא חסר], ודו"ק היטב בזה, והרציתי הדברים לגדולי הדיינים שהסכימו לזה.


ומהאי טעמא, אדם שקנה במחיר מוזל מחשב יד שניה, ובתוכו תוכנות מועתקות, והוא טוען שברור כשמש שלא היה קונה בשום אופן מחשב חדש, ולא היה משקיע סכום גדול בעבור זה ובעבור התוכנות, ורק כיון שהזדמן לו לקנות מחשב יד שניה במחיר מוזל ביותר, אזי זה שווה לו בכה"ג, יש מקום להניח שהצדק עמו, וה' יראה ללבב. וקשה לי לאסור עליו להשתמש בתוכנות להמקילים ומורים שאין בעלות על יצירה, אבל לשיטת רבים מגדולי האחרונים שיש בעלות על יצירה, הרי בוודאי שגם בכה"ג אסור לו להשתמש בתוכנות המועתקות, כיון שהם רכוש היוצר ודו"ק.