Ask The Rabbi

נושא:

העסקת גוי בשבת

בענין העסקה של גוי בשבת, באיזה אופן הוא יכול לעבוד אצלי ולעשות דברים הנצרכים בבית ללא חילול שבת מצידי? 
וכן, האם יכול לסחוב את בני בעגלה לבית הכנסת או מוצרי מזון עבור סעודת שבת או חומרי קריאה עבורי?

באם זה מלאכות שמותר לך לעשות אותם, מותר גם לגוי לעשות אותם בשבילך.


מלאכות שבאופן מובהק הן חילול שבת, אסור לגוי לעשות עבורך. 


אם אלו דברים שאפשר לעשות אותם גם ללא חילול שבת, והוא מעדיף למען הנוחיות שלו לעשות את זה באופן של חילול שבת, זה אפשרי. לדוגמה, אם אתה אומר לו לנקות את הבית, והוא עושה את זה יחד עם סחיטת הסמרטוט וכו', שזה חילול שבת, אבל אפשר לנקות גם באופנים אחרים (כמו גריפת מים ללא סמרטוט), הרי זה עניין שלו, למען הנוחיות שלו, ולכן זה מותר.


ולגבי השכר על עבודתו, רוב פוסקי ההלכה סוברים שאין איסור שכר שבת לגוי ואין צורך ב"הבלעה" של השכר, כמובן שאין לשלם לו את הכסף בשבת עצמה על ידי חילול שבת שלנו.

לגבי טלטול הילד בעגלה במקום שאין ערוב, עקרונית כיון שזה חילול שבת, אין לעשות כך, אך יש שמתירים (ראה מלכים אמניך סי' לב עמ' תקט), משום שאפשר 'לעקור' מהבית (מרשות היחיד) עד שיגיע לבית הכנסת (שהוא רשות היחיד) ללא עצירה ברשות הרבים, ואז זה בגדר של 'שבות דשבות', במקום מצוה וכדומה, ובפרט כשאין זו 'רשות הרבים' מדאורייתא. ועוד, שהחי נושא את עצמו. ומה שהגוי בוחר ללכת ולעמוד באמצע זה לטובתו וללא שום תועלת להיהודי.


 

מקורות