fbpx

נושא: כללי

העברת זיכוי

האם מותר להעביר זיכוי שקבלו מחנות וכיו"ב – לאדם אחר.

זיכוי רגיל שמקבל אדם על מוצר שהחזיר, מותר להעבירו לאחר.

מקורות

הזיכוי הוא כסף פרטי ששייך לאדם, ומותר לו לעשות בו כרצונו. (ואף שהחנות אינה מחזירה כסף על דברים מסויימים רק זיכוי, סוכ"ס זה שווי ממוני השייך לו באופן פרטי).


אמנם אם זהו מבצע מיוחד, ולכל משתתף ישנה אפשרות אחת של מימוש זיכוי, אין יכול להעביר זאת נגד תנאי החברה. וכמבואר בריבוי מקומות וכן נפסק להלכה, ש"כל תנאי שבממון קיים" (ראה למשל שו"ע אבן העזר קיא סעיף סז).


ומאחר ומדובר בחברה פרטית, וכל תנאי שעושים בממון – קיים. הרי שאסור להעביר את הזיכוי נגד תנאי החברה.