fbpx

נושא: תפילה

הסתת ההבימה עם ספר התורה

האם מותר להסית (לאחר תפילת שחרית) את הבימה עם ספר התורה רק עבור קריאת התורה ב-90 מעלות לכיוון עזרת נשים?

שלום וברכה.

 אף שהמנהג להפנות את הבימה וספר התורה לכיוון המקדש.   מותר בעת הצורך להסיתה,   ואין זה חובה גמורה כתפילת שמונה עשרה.
בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.


מקורות