fbpx

נושא: 2 נפשות

הנפש הבוחרת

שלום הרב, יש לי בילבול גדול בנוגע להבנת נפש ישראל.. א. אשמח להבין מי הוא האדם הבוחר, ראיתי בשות מה שהרב כתב אודות נפש השכלית אבל השליחות היא של הנפש האלוקית אז למה הבחירה לא מגיעה ממנה?, וגם רציתי להבין לגבי מה שכתוב ששתי הנפשות הם מערכת שלמה של שכל ומידות אם כך איך זה עובד ? אני לומד עם הנפש הטבעית וזה מעורר את האלוקית ?

ב"ה.

א. כשמדברים על בחירה יש בזה שתי רמות. יש את הבחירה החיצונית בין טוב לרע, וזה נעשה בעיקר על ידי הנפש השכלית, שדרכה ניתן לשקול את הדברים בהגיון ושכל, ולהגביר את הטוב על הרע, ויש את הבחירה העצמית של הנשמה, מה שיהודי בוחר בקב"ה למעלה מטעם ודעת, רק בגלל שבמהות הוא מחובר לקב"ה, והנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש. הבחירה הזו נקראת בחירה לא בגלל, שיש לנשמה התלבטות, אלא בגלל שהיא 'חופשית' היינו, לא בגלל הכרח חיצוני, אלא בגלל שזה המהות שלה בעצמה.

ב. נפש במהותה זה רצון. כנאמר "אין נפשי אל העם" היינו רצוני, ועל דרך זה בעוד מקומות. נפש אלוקית פירושו רצון אל האלוקות, והרצון הזה בא לידי ביטוי שמשכיל בענייני אלוקות (שכל) וכן שאוהב וירא את ה' (מידות). על דרך זה הנפש הבהמית הכוונה משיכה ורצון אל הבהמית, היינו הטבע, וזב בא לידי ביטוי שהשכל שלו משכיר בענייני העולם באופםנים שונים, ויש לו אהבה ויראה בענייני העולם.

כיון שיש בכל אחד את שני הרצונות הללו, שזה הפירוש שני נפשות, מתלווה אילהם גם מערכת שלימה של שכל ומידות. תפקידו של היהודי שגם השכל הטבעי, שמצד עצמו מתעניין גם בענייני העולם יבין אלוקות, ועל דרך זה גם המידות הטבעיות יהיו באהבת ה' וכו'.

כשאדם לומד הוא משתמש במוח הפיזי, אך כשלומד על ענייני אלוקות, זה גילוי כח השכל של הנפש האלוקית, וכשלומד בענייני העולם זה גילוי כח השכל של הנפש הטבעית, אלא שכנ"ל יש השפעה זה על זה.

בענין הבחירה, לגבי הנפש השכלית והעבודה על ידה ניתן ללמוד ד"ה בסוכות תשבו תר"צ, של הרבי הריי"ץ. מובא בספר המאמרים קונטרסים חלק א' עמוד 156 ואילך. לגבי הבחירה העצמית של הנשמה ניתן לעיין לדוגמה במאמר ד"ה אנא נסיב מלכא של הרבי (ספר המאמרים מלוקטים). לקוטי שיחות חלק יט עמוד 181.

מקורות