fbpx

הנחת תפילין פעמיים.

האם מותר לאדם להניח תפילין באמצע היום (לאחר שכבר הניח פעם בבוקר), מחמת שמרגיש צורך להניח שוב?

יכול להניח כמה פעמים שרוצה במשך היום. אמנם אם הסיח דעתו בין לבישה ללבישה, יברך שוב מחדש.

מקורות

בשולחן ערוך הרב אורח חיים (סימן לז סעיף ב) כתב: מצותן להיות עליו כל היום אבל מפני שצריכין גוף נקי שלא יפיח בהן וצריך שלא יסיח דעתו מהם על דרך שנתבאר בסי' כ"ח ואין כל אדם יכול ליזהר בזה נהגו שלא להניחן כל היום ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהן להניחן בשעת קריאת שמע ותפלה (שהרי באותה שעה בע"כ הוא נזהר מהפיח והיסח הדעת בענין שנתבאר בסי' כ"ח).


ובסימן כה (סעיף כט) כתב: מי שחלץ את תפיליו והיה בדעתו שלא יחזור להניחן עד לאחר זמן מרובה כמו ב' או ג' שעות ואח"כ נמלך לחזור ולהניחן מיד צריך לחזור ולברך עליהם אבל אם בשעת חליצת התפילין היה דעתו לחזור ולהניחם מיד וחוזר ומניחן מיד א"צ לחזור ולברך עליהם מפני שכבר נפטרו בברכה שבירך עליהם כשהניחן בפעם א'.