Ask The Rabbi

נושא: הלכה

הנחת תפילין פעמיים.

האם מותר לאדם להניח תפילין באמצע היום (לאחר שכבר הניח פעם בבוקר), מחמת שמרגיש צורך להניח שוב?

יכול להניח כמה פעמים שרוצה במשך היום. אמנם אם הסיח דעתו בין לבישה ללבישה, יברך שוב מחדש.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו