fbpx

הנגשת הגמרא

מה דעת החסידות כלפי הנגשת לימוד הגמרא, האם לכתחילה אפשר ללמוד גמרא עם פירושים כמו שוטנשטיין לצד צורת הדף של גמרא סדורה המלאה בניקוד פיסוק ועימוד?

ככל הידוע אין בזה שום בעיה. כמובן שעדיף ללמוד מתוך המקור, אך המציאות מראה שזה מסייע לרבים ללמוד גמרא, והמעשה הוא העיקר.


הראשון שהתחיל עם ביאורי הגמרא היה הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) שי', והרבי מאוד עודד אותו, כמו שמפורט בקישור הזה


 


מקורות