המשמעות הפשוטה של עשרת הספירות

ב"ה. כיצד ניתן להסביר את המושג של "עשר הספירות הקדושות" לכל אחד ואחד, גם למי שהוא לא בקי בתורת הקבלה, והוא לא יודע על דרכי הבורא, ועל כל הסדר של הבריאה. אני מתכוון בשאלתי למשמעות הכללית של הספירות, ולא למשמעות הפרטית של כל ספירה וספירה. תודה רבה.

אחד החידושים הגדולים של תורת החסידות, היא שהיא לוקחת את כל אותם הענינים העמוקים והנעלים, את כל אותם הסודות הכי עמוקים של הקב"ה, ומפרטת ומבארת אותם בצורה שתהיה מובנת גם לשכל האנושי.
החסידות בכלל היא לגלות את פנימיותו של הקב"ה. ההדגשה של תורת חסידות חב"ד – היא כשמה כן היא – "חכמה בינה דעת" – היינו לגלות את הקב"ה בתוך המוח שלנו, בחכמה, בבינה ובדעת של כל אחד ואחד מאיתנו.
ולכן, בכל נושא ועניין שרוצים להבינו, הדרך הכי טובה היא פשוט לפתוח את מאמרי החסידות המדברים על אותו הנושא, ולרוות אור.
ובהקשר ישיר לשאלתך, הנה להלן אביא סיכום קצר של הנאמר ומוסבר בחסידות על המושג של עשר ספירות של הקב"ה, וכמובן שאין הקומץ מספיק להשביע את הארי, וכדי לראות את הדברים בצורה מושלמת, צריכים ללמוד את הדברים מבפנים.
תוכל למצוא באתרנו מאמרים ושיעורים המסבירים בהרחבה רבה, ובהדגשה מיוחדת על איך הדברים שייכים אצל נפש האדם של כל אחד ואחד, ושם תראה אור.
ולהבנת העניין בקצרה:
עשר הספירות, זה בעצם הדרך שבה הקב"ה מנהיג ומגלה את עצמו בעולמות.
יש סדר פנימי שהוא הסוד האמיתי של כל המציאות, איך הקב"ה ברא ומנהיג ומגלה את עצמו בעולמות. זה המשמעות של הפסוק, "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו". כתוב בתורה שהאדם נברא בצלם אלוקים. "בצלמנו וכדמותנו". האם לבורא יש צלם ודמות? ח"ו.
הרי אחד מעיקרי האמונה זה שלבורא אין גוף ואין לו דמות הגוף. התורה הזהירה אותנו, "ולא ראיתם כל תמונה". אין לקב"ה גוף שמצטייר בתמונה, אז אם כך, מה הכוונה שאומר הקב"ה "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"?
מה שמבואר על זה בספרי הקבלה, שעצמות הבורא, הבורא כמו שהוא בעצמו, אין לו גוף ולא דמות הגוף. אין שום השגה בזה. "לית מחשבה תפיסא בי כלל". אתה לא יכול לתפוס מהו הבורא בכלל, רק אתה יודע שהוא בורא שברא את הכל, הכל בא ממנו
ובלשון הרמב"ם: "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים בשמים ובארץ ומה שבניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו".
ככה הרמב"ם מתחיל את ספרו, שהיסוד של כל היסודות, עמוד כל החכמות, זה לדעת שיש מצוי ראשון. מהו המצוי אני לא יודע. הנמצא הראשון שהוא ממציא כל נמצא, הוא המציא את כל הנמצאים. בגלל שהוא נמצא, הכל נמצא. זה הידיעה שאנחנו יודעם שהבורא הוא בורא, ברא את הכל יש מאין. מה אני יודע על הבורא? לא יודע הרבה חוץ משהוא המקור של כל הנמצאים.
אז מה המשמעות לפי זה של "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו"? איזה צלם ודמות, הרי אין לו שום גוף ולא דמות הגוף. הוא רק מצוי ראשון?
אלא, יש סדר פנימי שהבורא על ידו גילה את עצמו ועל ידו הוא פעל וברא את העולמות ומנהיג את העולמות. הסדר שהבורא על ידו בורא ומנהיג את העולמות, זה נקרא הסדר של העשר ספירות. אותו סדר פנימי הוא בעצם הסוד שעומד מאחורי כל מה שקורה, ז"א, כשאני רואה את הסוד של המציאות, זה גם הכוונות הפנימיות, למה הבורא ברא, איך הוא ברא, איך הוא מנהיג, איך הוא מתנהג איתנו. כל איך הוא מתנהג איתנו, איך הוא ברא ואיך הוא פועל, הכל זה ע"פ אותו מבנה של גילוי של כוחות שהוא העשר ספירות.
הקב"ה ברא גם את האדם (שנקרא "עולם קטן") בצלם אלוקים, "בצלמנו כדמותנו". את הנפש שלו ברא ע"פ אותו סוד של העשר ספירות ולכן ע"י הכרה נכונה של אותם עשר ספירות בתוכו, יכול להכיר באמת את הקב"ה ואיך הוא מתנהג איתו. זה הסוד של הפסוק "מבשרי אחזה אלוקה". ממה שמתחולל בבשר שלי, מה שמתחולל בתוכי, מהנפש שבתוכי, אני יכול לדעת על הבורא.
איך אני יכול לדעת על הבורא ממה שמתחולל בתוכי? כי המבנה האמיתי של הנפש שלי, של מה שמתחולל בתוכי, זה ע"פ אותו סוד שאותו הקב"ה ברא ומנהיג את העולמות. זה אותו מבנה של העשר ספירות.
ובמילים פשוטות – העשר ספירות הם בעצם הסוד שהקב"ה גילה את עצמו בתוך המציאות. עשר הספירות הם "חכמה, בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות". כל ספירה מבטאת שלב נוסף בתוך הגילוי של הקב"ה במציאות,
ומני אז, בכל דבר ודבר בעולם הוא בנוי לפי הסדר והמשמעות של אותם הספירות.

מקורות