Ask The Rabbi

נושא: תפילין ומזוזות

צדקה

המבקש תרומה לצדקה לצורך קניית מזון לאכילה, האם מותר לבודקו – אם הוא באמת צריך (או להימנע מלתת מחשש שחושד בו שאינו צריך באמת)?

אם מבקש לצורך מזון לאכילה של אותו היום, אין לבודקו. אמנם אם מבקש מעבר לכך, מותר לבודקו לפני הנתינה, (שיראה 'כתב המלצה' וכיוצ"ב).

מקורות