fbpx

נושא: צדקה

צדקה

המבקש תרומה לצדקה לצורך קניית מזון לאכילה, האם מותר לבודקו – אם הוא באמת צריך (או להימנע מלתת מחשש שחושד בו שאינו צריך באמת)?

אם מבקש לצורך מזון לאכילה של אותו היום, אין לבודקו. אמנם אם מבקש מעבר לכך, מותר לבודקו לפני הנתינה, (שיראה 'כתב המלצה' וכיוצ"ב).

מקורות

כתב בשולחן ערוך יורה דעה הלכות צדקה (סימן רנא סעיף י): מי שבא ואמר 'האכילוני', אין בודקין אחריו אם הוא רמאי, – אלא מאכילין אותו מיד.


ובגמרא בבא בתרא (ט, א) מובא שזה שאין בודקין אחריו הוא מפני ש"קמצערא ליה", כלומר, שמצטער ברעב. ולפי"ז (כפי שנראה גם מפשטות דברי הגמרא, וכן מדרך נתינת הצדקה בזמנם, שמחלקים אוכל מידי יום ביומו), שאין הדברים אמורים אלא בנתינת מזון (או כסף למזון) – של אותו יום שמבקש, מפני שמצטער ברעב (ואין לנו להמתין עד שתתברר אמינותו), אך אם מבקש מעבר לצורך אותו יום (וכן אם מבקש לשארי דברים) – ניתן לבודקו, כגון לבקש ממנו 'כתב המלצה' מבי"ד או רבנים המכירים אותו.