fbpx

נושא: שבת

הלכות שבת

האם מותר להפעיל מכונת כביסה בערב שבת, על מנת שתיגמר בשבת, כשנצרך לבגדיו מאוד, – מיד במוצ"ש.

מעיקר הדין יש להקל בזה.

מקורות

ראה מש"כ בזה בספר ילקוט יוסף (סימן רנא הערה ט) ושם: בשו"ת יחוה דעת חלק ג' סימן ית במה שכתב לדון שם במי שמגיע לביתו ביום שישי אתר הצהרים ונצרך לבגדיו במוצאי שבת שמותר לו להכניס את בגדיו לתוך מכונת כביסה אוטומטית ולהפעילה והיא מכבסת והולכת מאליה שאין אדם מצווה על שביתת כליו ומבואר דמלאכת הכיבוס במכונה דהוי מלאכת עראי שרי בערב שבת גם אחר מנחה קטנה ואף על פי שמצינו איסור כביסה בחול המועד כמבואר בפרק ג' דמועד קטן התם היינו מעמא כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול שאם היה מותר לו לכבס בחול המועד ישהה את בגדיו לחול המועד שאז בטלים ממלאכה ויכנסו ליום טוב ראשון כשהם מנוולים כדרך שאמרו כן לענין איסור תספורת בחול המועד וכן כתב הרמב"ם פרק ז' מהלכות שביתת יום טוב הלכה יז מה שאין כן הכא אשר על כן מעיקר הדין יש להקל לכבס במכונת כביסה אוטומטית בערב שבת גם אחר זמן מנחה קטנה וראה מה שכתב בזה בשו"ת עטרת פז אורח חיים סימן ו' ע"ש.