fbpx

הלכות עבודה זרה

שלום רב!

אני מתנצל על שאלה טיפשית.

פשוט אני חוזר בימים אלה ביתר עיון על הלכות עבודה זרה. אז באים שאלות אולי מיותרות.

אני לא טוען ששימוש במכשיר שנעשה על ידי גוי אסור.

אבל בכול זאת אם עע"ז הממציא ע"ז חדשה שהיא בכך שלוחצים בכפתורים 19 ו-21 של מכשיר לבישול ומבשלים את מה שניתן לבשל בתוכנות בישול 19 ו-21.

אז למה אני לא עובר על איסור כאשר אני לוחץ על כפתורים אלה.

בתודה מראש, אריה

ב"ה

שלום וברכה.

שאלות הבאות מתוך לימוד התורה לעולם אינם מיותרות לכן אל חשש מעצת היצר בזה. וכמאמר חז"ל "תורה היא וללמוד אני צריך". וכל זמן שהשאלות נובעות מעצם הלימוד מקומם יפה.

לשאלתך : ישנה הלכה (וזו דעתו של הרמב"ם) שאדם לא יכול לאסור את ההרים והגבעות לעבודה זרה גם באם ישתחוווה להם (כל שאין בו תפוסת יד אדם שו"ע ) ומזה לומדים יסוד גדול (אף שיש בזה מחלוקת – וראה ש"ך על שו"ע יור"ד סימן קמ"ה) שכדי שדבר יאסר בעבודה זרה צריכים שהוא יהיה דבר שנחשב כעבודה זרה. והדגרת הנחשב תלויה אכן בדעת העובד לענין החפץ שלו או שנשתרשה בעולם (אפילו בדברים גדולים יותר) – ומקובל בעיני ההמון שדבר זה או מקום זה או משמשיו של דבר זה – הן עבודה זרה. ורק אז יהיה להם דין של עבודה זרה. (והחולקים על הרמבם יסברו זאת גם בהר וכ"ש באבנים מדולדלות מההר)

ולכן באם נתפרסמו לחצנים 19 ו 21 שבדוגמא כעבודה זרה (אפילו לכת או קבוצה מסוימת – אלא שבזה צריכים הגדרות מפורטות מאוד) או שזוהי המכונה של הממציא (שנעבדה ממש או שנעשתה אליל) אז היא אסורה כעבודה זרה. ובמקרה אחר – לא.

ברכה והצלחה

מקורות