fbpx

נושא:

הליכה לגן חיות בימי הריון

שלום הרב, רציתי לשאול האם מותר ללכת לגן חיות לשם טיול בימי ההריון? שמעתי שלהסתכל על חיות טמאות זו בעיה בעת ההריון, מה ההלכה?

(עריכת שאלה – הרב שניאור סינגאוי)

אכן, יש להימנע מלילך לגן חיות בימי העיבור, ובכלל יש להימנע מהבטה על דברים לא טובים או טמאים ולהסתכל בעיקר על דברים קדושים שדבר זה מועיל ומוסיף קדושה לעובר. ונסביר את הדברים בטעמיהם להלן.
כותב הרמ"א (ביורה דעה סוף סימן קצ"ח): "ויש לנשים ליזהר כשיוצאות מן הטבילה שיפגע בה חברתה, שלא יפגע בה תחילה דבר טמא או עובד כוכבים, ואם פגעו בה דברים אלו, אם היא יראת שמים תחזור ותטבול".
ובש"ך (שם סקס"א) הביא שהכוונה בדברים טמאים לבעלי חיים טמאים, וז"ל: "כגון כלב או חמור או עם הארץ או עובד כוכבים או חזיר או סוס או מצורע וכיוצא בהן כן הוא בש"ד סי' כ"ג".
וברוקח (סימן שי"ז ד"ה פוגעת) הוסיף והביא דוגמאות לכך ה"י מילדים שנולדו לאחר שאימם ראתה בעלי חיים שאינם טהורים וכו' בעלותה מהטבילה וכו'.
ובספר מעבר יבוק (שפתי צדק מאמר א פ"ה) כתב וז"ל: "ראוי לאשה שתזהר כימי עבורה שלא ללכת וגם לא להסתכל במקום עבירה וכ"ש שתשמור עצמה מכל טינוף חטא יען כי העובר במעיה צופה ומביט ויודע הרבה כההיא עובדא לרבי יהושע בן חנניה ודומיהן.
וכן כתב בשבט מוסר (פרק כ"ד) אודות ההשפעה העצומה שיש למעשים של האשה על העובר, ומהם: שלא תעבור במקום שריחו רע או מקום טמא, אלא רק במקומות קדושה וכמו רבי יהושע בן חנניה שנאמר עליו אשרי יולדתו שאמו גרמה לו להיות חכם להיותה נכנסת תמיד בבתי מדרשות לשמוע קול תורה שזה קידש את כל אברי העובר. ובלשונו: "תהיה נזהרת בפרט בימי עיבורה ,שלא תכנס במקומות של טומאה ובמקומות שיש שם ריח רע". ומסביר שם אח"כ , דהואיל וכתוב בגמרא בהוריות (יג:) חמשה דברים משיבים את הלימוד (גורם לאדם לזכור את לימודו), ואחד מהם "הרגיל בבשמים", וכן אמרו שם "עשרה דברים קשים ללימוד, ואחד מהם "העובר מתחת [פירש רש"י – כלומר, ההולך ומריח] ריח רע של נבלה ", א"כ מוכח מזה שההולך במקומות של ריחות רעות גורם לו לשכוח את לימודו. אם כן, כותב בעל השבט מוסר, שגם אשה שהולכת במקומות של ריחות לא טובות בימי עיבורה, יכולה לגרום בזה חיסרון אצל הולד ח"ו.
ובענין הסתכלות על חיות טמאות, ידוע מנהג עם ישראל הקדושים שמכניסים את הילד ללמוד אותיות בתלמוד תורה, שלא יראה דבר טמא, "מכסין הנער שלא יראה כלב ביום שמחנכין אותו לאותיות הקודש" (רוקח הלכות שבועות סימן רצו).
ובספר קו הישר פרק ב' כותב: "הרבה דברים הם תלויין בראיית עיניו של האדם. על כן נראה לי שצריך ליזהר תיכף בקומו משנתו אם מסתכל בראיה … אף שיש לאדם רשות לראות בריות משונות הבאות ממדינות מרחקי־ ועל זה תקנו חכמינו ז״ל וקבעו ברכה "ברוך משנה הבריות", מ״מ לא ישביע עינו בהסתכלות זו, ולא יראה בהם כי אם דרך ארעי. ואם הבן אדם רואה בראייתו בריות טמאות, אז הוא ממשיך רוח הטומאה החופף עליו … והוא הגורם אחר כך להסתכל בדבר היותר גרוע המביא האדם לידי מכשול …ולכן אמרו ג״כ רז״ל דאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. אלא ירגיל עצמו לשום עיניו בדבר קדושה, ואז הוא ממשיך קדושה ."
מכל זה יוצא שיש להימנע מלילך לגן חיות, הן מצד עצם ההבטה בחיות לא טהורות שמשפיע על הולד וכו' והן מצד הריח הרע שנמצא תדיר בגני החיות שכנ"ל גם זה אינו טוב עבור הולד.
אמנם יש שרצו לדייק מדברי הרבי (בהתוועדויות כ' מרחשון תשד"מ אות ל"ז ואילך) שהבטה בחיות שאינן טהורות לצורך ברכת "משנה הבריות" או עבור נתינת שבח והודאה לקב"ה "מה רבו מעשיך ה'" הדבר מותר. וכפי שמצויין שם לביאור הצ"צ לתהילים יהל אור (לפרק ק"ד) על הפסוק "מה רבו מעשיך ה'" שמביא שם מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שעלה בהר הבית וכו' ומשם משמע שלצורך התפעלות מנפלאות הבורא מותר להביט, וא"כ – רצו להוכיח שה"ה כאן לגבי אישה הרה, שלצורך התפעלות מיופי הבריאה וכו' מותר הדבר.
אך כפי שראינו לעיל, כדאי מאוד שלא ליכנס במקום ספק כזה ובפרט בעניינים הנוגעים בנפש לדורות קדימה וד"ל.
בהצלחה רבה!

מקורות

רמ"א יורה דעה סוף סימן קצ"ח.

ש"ך שם סקס"א.

רוקח סימן שי"ז ד"ה פוגעת.

מעבר יבוק שפתי צדק מאמר א פ"ה.

בשבט מוסר פרק כ"ד.

בהוריות יג ע"ב.

רוקח הלכות שבועות סימן רצו.

ספר קו הישר פרק ב'.

התוועדויות כ' מרחשון תשד"מ אות ל"ז ואילך.

תהילים יהל אור פרק ק"ד.