Ask The Rabbi

נושא:

הליכה בשבת למרחק

כמה מותר ללכת בשבת אם יש תמיד בתים באזור?

כל אדם יש לו אלפיים אמה לכל רוח (=צד), חוץ מארבע אמותיו או מהמקום ששבת בו. 


אדם ששבת בעיר, כל העיר נחשבת כארבע אמות ומותר לו ללכת בכולה, אפילו היא גדולה מאלפיים אמה, ועד אלפיים אמה מחוצה לה.


כאשר ישנם בתים בין עיר לעיר, הרי זה תלוי במרחק שבניהם, ובאופן סמיכותם לעיר.


על מנת לענות על שאלתך יש לקבל מידע יותר מדויק, לגבי המרחק בין הבית האחרון שבעיר לבית הקרוב אליו שמחוץ לעיר, ולאן אתה רוצה ללכת, וכדומה.


 

מקורות