Ask The Rabbi

נושא:

הלוואה בריבית

יש לי כסף זמין. אני רוצה להלוות בריבית, ואת הריבית להעביר לצרכי צדקה של הבית תמחוי שלי. האם מותר לי?

גם בשביל צורך כזה אסרו את ההלוואה בריבית. ומן הנכון למצוא אנשים שיתרמו ולא לעבור איסורים בשביל עניני צדקה.

מקורות