fbpx

נושא: כשרות

הכשרת מחבת טפלון

מחבת או סיר מסוג "טפלון" שנטרף, האם ניתן להכשירו.

כלים מסוג 'טפלון', הרי הם ככלי חרס שבולעים ואינם פולטים, והרי שאם נטרפו, אין הגעלה מועילה להכשירם.

מקורות

ראה מש"כ בשו"ת טוב טעם ודעת (לר' שלמה קלוגר, סימן קפג) וז"ל: בדין אם מהני ליבון בקדרות של ברזל המצופין גלייזורט והגעלה ודאי לא מהני בהן. וכן מצאתי אח"כ בחתם סופר סי' קי"ג, אך הוא הורה דליבון מהני, ודעתי דאף ליבון לא מהני, וטעמא… דנהי דבשעה שממלא אותם גחלים מתחיל להתקלקל ההיתוך, מ"מ עדיין יש לחוש דלמא חייס עלה שלא יתקלקל כולו, וימהר להסיר הגחלים מהם קודם שיתלבן היטב, ואינו דומה להחזרת כבשונות, דשם מגוף המעשה ניכר דלא חייס עלה, דהרי תיכף עלול להפקע, משא"כ בזה דבמעט ליבון לא יתקלקל כולו, וא"כ ליכא הוכחה דלא חייס עלה, וחיישינן דלמא ימעט בליבונו, וכן מוכח ממ"ש המג"א בהל' פסח סו' תנ"א ס"ק מ"ו, דבמחופה מעט לקונוי' דנתקלקל מיד מותר, דמיד נתקלקל, אבל המחופי' לגמרי יש לחוש דחייס עלה שלא יתקלקלו, וחייס עלה לשורפו ביותר, ובודאי מעט נתקלקל מיד דהרוי עי"כ במחופה מעט מותר, ובע"כ דמעט נתקלקל מיד, א"כ אף במחופה הרבה עכ"פ נתקלקל מיד, ומ"מ חיישינן שמא חייס עלה, לכך לדעתי אין להן תקנה. (ועיין עוד שם שהאריך).