Ask The Rabbi

נושא: הלכה

הכשרת בלנדר לפסח

איך אפשר להכשיר בלנדר לפסח?

אם השתמשו בבלנדר בחמץ גמור, ראוי לייחד בלנדר חדש לפסח, מחמת שקשה מאוד לנקותו מכל הפרורים. ובמקרה הצורך - יש לשטוף היטב את המערכת הכללית עם חומרי ניקיון הפוגמים, ואת הסכין להגעיל במים רותחים. וכל זה לאחר 24 שעות שלא השתמשו בו.


אם לא השתמשו בו בחמץ גמור, אפשר לנקותו ולשטוף היטב, אף בלי הגעלה.

מקורות

ראה פסקי תשובות ח"א עכ"ו