Ask The Rabbi

נושא:

הכנת יוגרוט

אנו נמצאים בהודו בלי יוגורט שהוא הבסיס להכנת גבינות וכו', 

בעבר שמעתי שאפשר לקחת יוגורט מקומי, להכין ממנו יוגורט ומהשני להכין שוב ומהשלישי אפשר להשתמש.

האם זה נכון? האם זה גם למהדרין?

תודה רבה!

בעבר כך נהגו, כיום כשרויות למהדרין לא מאשרות הכנה כזו. לאור דברי הרבי על חשיבות ההידור בחלב נכרי, נראה שראוי להחמיר בזה.


בשם הרב יוסי שטיינברג מומחה לכשרות מובא כך:
בעבר נהגו כל ועדי הכשרות להשתמש גם במחמצות שגודלו על מצע המכיל חלב נכרים, לאחר שלושה העברות שבוצעו באופן הבא: המחמצת שבכשרות רגילה הוכנסה תחילה לחלב ישראל, וחלב ישראל שימש להחמצת חלב ישראל נוסף, והחלב השני שימש להחמצת חלב שלישי. רק החלב השלישי הותר לצורך החמצת החלב שיועד לייצור תוצרת מהדרין. 
שיטה זו של שלוש העברות אינה לכתחילה. אחד מפועליו החשובים של הרב דאום ז"ל, רבה הראשון של חברת 'תנובה', היה לייצר מחמצות אלו בחו"ל - לצורך כל תוצרת המהדרין - בהשגחה מיוחדת ועל בסיס חלב ישראל בלבד. בכך הוא הצעיד את כשרות החלב ותוצרתו צעד משמעותי קדימה. 


 

מקורות