fbpx

הטעם "ליום טוב" ע"י הכהן לאחר יציאה מקודש קודשים.

מה הטעם שהכהן גדול עושה יום טוב שיוצא מבית קדשי הקדשים?

בעבודתו בבית המקדש הוא היה בתכלית העילוי והפרישות, אך התכלית היא להמשיך את הקדושה לתוך העולם 'לעשות לו יתברך דירה בתחתונים'. לכן תיכף ומייד בסיום עבודתו הוא יוצא לביתו – מן הקצה אל הקצה בלי שום ממוצע בנתיים – כי זה התכלית של כל עבודתו ביום זה, להמשיך את הקדושה בתוך ביתו. (לקו"ש אחרי חל"ב ב ס"ו)

מקורות