fbpx

הטוב הנסתר

אם אני מבינה נכון, בחסידות יש תפיסה שככל שהרע שפוקד את האדם קשה יותר, הוא נובע ממקור טוב יותר.
האם תוכלו להסביר לי לעומק את התפיסה הזו וגם לשלוח אותי למקורות להעמקה?

שלום וברכה

על אף הציווי של היהודי לבטוח בה' שישפיע לו טוב גלוי, הרי בנוגע לדברים שכבר קרו, חובה עליו להאמין שכל מה שה' עושה זה לטובה, ואדרבא, מה שלא גלוי כטוב, זה בגלל שהוא טוב נעלה יותר.

העיקרון הוא שבגלל שזה טוב כל כך נעלה, אנו, הנבראים המוגבלים, לא יכולים לתפוס בשלב זה, את הטוב שבדבר. ועל דרך מורה המסביר לתלמידו דבר, הרי את הרעיון הפשוט – מבינו, והרעיון העמוק והנעלה – לא מבינו. אין זה בגלל פחיתות הרעיון אלא דוקא בגלל עליונותו.

בתניא פרק כו מבאר הענין שזה החילוק בין עלמא דאתכסייא לעלמא דאתגלייא, העולם המכוסה והנסתר מגיע משני האותיות של שם הוי' "אשרי הגבר אשר תייסרנו י-ה", ואילו הטוב הגלוי מגיע משני האותיות האחרונות של שם הוי' ו-ה "והנגלות לנו ולבנינו" ו-ה  נגלות.

לעיון בנושא זה אפשר לעיין בתניא פרק הנ"ל, איגרת הקודש בתניא, סימן יא.

ריבוי שיחות של הרבי, המרוכזים ברובם בספר שערי אמונה.

כמו כן כדאי לפנות לקישורים הבאים:

https://daat.org.il/%D7%9B%D7%97-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/

https://daat.org.il/%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-71-%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9B%D7%95-%D7%972/

מקורות