fbpx

נושא: הלכה

הטבלת כלי זכוכית לאחסון

האם כלי זכוכית המשמשים לאיחסון בלבד (כמלח וסוכר וכיוצ"ב) – צריכים טבילה.

 

גם כלים המשמשים לאיחסון חייבים בטבילה.

מקורות

טבילת כלים העשויים לאיחסון ראה מש"כ הרמ"א בשו"ע יו"ד סי ק"כ סעי א. וז"ל: יש אומרים דכלים המצופים באבר אפילו בפנים יטבול בלא ברכה וכר ע"כ בכתב חדושי רעק"א בריש הסימן שם הכנה"ג הגהות ב"י אות י"ח על כלים שאין משתמשים בהם ע"י האש ככ בכנה"ג בפנים אלא שמכניסים בהם יין לקיום שאינם ובשם האיסור ב נקראים כלי סעודה ולא בעו טבילה עכ והיתר כלל נ"ח אות פ"ח כתב הכנהג שצריך לטובלן אע"פ שאינם אלא לשמור בהם יין ואינם שותים בהם כלל עיי"ש זה לא גרע מדין המשפכות של ברזל ובאמת הרי דין שצריכים טבילה וכמו שפסק הרמא בסעי ז והרי גם משפכות אינם משתמשים לא על האש ולא שותים בהם כלל ולמה יגרע כלי שמכניסים בו יין לקיום ולשמירה שלא יהיה טעון טבילה.


כלי מתכות וכלי זכוכית שמכניסים בהם יין לקיום הנ"ל שמכניסים בהם לקיום מעץ ומה שיצא הכנה"ג לחלק דאולי האיסור והיתר לא החמיר רק בכלי מתכות גמור דלכו"ע חייבין בטבילה אבל בכלים המצופים באבר מבפנים שיש מחלוקת אי בעי טבילה שאין צריך להטבילם בצרוף ב והיתר יודה הטעמים א דלקיום לא מיקרי כלי סעודה ב דצפוי יש סוברים שפטור זהו תורף דבריו דבר זה קשה מאוד לומר כן דאם האיסור והיתר גם כן הסתפק בדין הזה של מכניסן לקיום אי בעי טבילה והיה צריך א"כ למה יחייב בכלי מתכת טבילה בברכה להזהיר שלא לברך וכן הרמ"א במשפכות כתב סתם שצריך טבילה ולא הזהיר שלא לברך אלא מוכח שס"ל שכלים אלו כיון שעשויים ממתכת אף שמכניסם לקיום צריכים טבילה בתורת ודאי וא"כ אין לנו כאן צירוף של ב טעמים להיתר ובאמת שקשה לעמוד על דברי החכם שהובא בכנה"ג שפטרם מטבילה משום שאינו שותה בהם דא"כ כלים הבאים לשולחן כקערות וכיוצא בהם שאין אוכלים מהם להדיא אלא שלוקחים מהם ושמים לכל אחד בצלחתו יהיה וכן כל מיני בקבוקים של מיץ וכדומה ש