Ask The Rabbi

נושא: גאולה ומשיח

הזמנת גוי לסעודת שבת

האם מותר להזמין גוי לסעודת שבת וממה צריך להיזהר?

מותר להזמין גוי לסעודת שבת, אבל יש להיזהר שהיין שעל השלחן יהיה מבושל כדי שלא יפסול אותו לא במגע ולא בראיה.


ואע״פ שביום טוב אסור, שחוששים שמא ירבה לבשל בשבילו, מ״מ בשבת הדבר מותר היות וכבר הכין את הכל לפני שבת. 

נציין שכל זה נאמר כאשר יש בזה צורך ושהאווירה תואמת לחוקי התורה וקדושת עם ישראל, אבל לא טוב הדבר אם מזמינים אותם בקביעות, וכל שכן אם מזמינים גויים, בנים או בנות במקום שיש נערים או נערות יהודיים, שאז יש חשש של היכרות וקשרים שיכולים להתפתח ולגלוש למקומות לא ראויים ונישואי תערובת ר״ל. ואין להקל ראש בזה בשום אופן.

מקורות