fbpx

הוספת שם

הוספתי לשמי שם נוסף ושמתי אותו אחרי השם הראשון, האם זה נכון?

ב"ה


שלום וברכה,


השם החדש הופך להיות השם העיקרי ולכן הוא יבוא לפני השם הראשון.

מקורות

אגרות קודש חלק כב, עמוד קלג. שערי הלכה ומנהג חלק ג, עמודים רצט-שא. טעמי המנהגים עמוד קה.