הונאה וגניבת דעת - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

סדר בתחומי החיים

נושא: כללי

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

שאלה

האם מותר להתעניין אצל אחד על סחורה שמוכר, בכדי שיהיה לו את המידע הנחוץ לקנות ג"כ סחורה כמו זו ולמכור ג"כ, (וזאת מבלי ידיעתו של המוכר ההוא).

תשובה

הדבר אסור משום הונאה ורמאות, שהרי אותו אחד חושב שמתעניין בכדי לקנות ממנו, וטורח להסביר לו וכו', וכוונתו להתחרות בו, (וזאת אף אם אין בזה משום השגת גבול). ואם רוצה עליו להודיעו כוונתו בשאלותיו.

מקורות

ראה בשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות אונאה וגניבת דעת (סעיף יב): ואפילו לגנוב דעתו בדבר שלא יגיע לו הפסד להנכרי אסור מדברי סופרים כגון למכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה. ואף לגנוב דעת הבריות בדברים אפילו במלה אחת של שפת חלקות או גניבת דעת או במעשה שמראה שעושה בשבילן ואינו עושה אסור מפני שמחזיקים לו טובה בחנם.


דילוג לתוכן