fbpx

נושא: שבת

הדלקת נרות שבת עם התניה

שלום הרב. האם אשה שצריכה לנסוע לפני שבת יכולה להדליק נרות שבת ולתנות שהיא לא מקבלת שבת?
מדובר על מקרה שהיא יכולה להדליק בזמן. השאלה היא: א.אם ביכלל היא חייבת לקבל שבת תוך 10דק כשהיא מדליקה בזמן או שלא, והיא יכולה להדליק בזמן ולא לקבל שבת תוך 10 דקות וגם בעלה לא יקבל? ב.מה עדיף בכזה מקרה שהיא ידליק ויקבל שבת תוך 10 דק או בעלה ידליק?

הדבר שנוי במחלוקתלדעת השו"ע אפשר (ולכאורה אף לא צריך להתנות ורק טוב להתנות פעם בשנה) וכך פוסק הילקוט יוסף.

לדעת חלק מהפוסקים האשכנזים ניתן להתנות אך אז מישהו מבני הבית (רצוי הבעל) יקבל עליו שבת.   וגם זה כותב המשנה ברורה רק בדיעבד.מנהג חב"ד שהאשה מקבלת שבת מייד בהדלקת הנרות. ובדיעבד יש מתירים להתנות ואז גם היא וגם הבעל יקבלו שבת תוך 10 דקות.


לשאלתכם –  וודאי שעדיף שהבעל ידליק את הנרות, באם האשה אינה מתכוונת לקבל שבת מייד לאחר מכן.


שבת שלום.


מקורות שו"ע או"ח רס"ג ונושאי כלים.

מקורות