Ask The Rabbi

נושא:

הדלקת האור לחולה בשבת

 האם מותר לי לומר לעובדת הגויה להדליק את האור בשבת מתי שיש חולה בבית? 

חולה שנצרך לשכב במיטה מחמת חוליו, או שחלה בכל גופו - התירו לומר לנוכרי להדליק עבורו את האור או לעשות עבורו מלאכה אחרת הנצרכת לבריאותו; אבל מי שסובל ממיחוש שאינו גורם לו ליפול למשכב, או לחלות בכל גופו, אין התר לומר לגוי לעשות עבורו מלאכה בשבת.


ואם יש בדבר סכנת חיים, מצווה לחלל עבורו את השבת, על ידי יהודי.

מקורות