הגעלת כלי זכוכית - דעת - לימודי יהדות באור החסידות

נושא: כשרות

הגעלת כלי זכוכית

שם הרב המשיב: הרב אשר לעמיל כהן

האם אפשר להגעיל כלי זכוכית.

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
אין צורך להגעיל כלי זכוכית, מאחר והם אינם בולעים ואינם פולטים.

מקורות

כתב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח (סימן תנא סעיף כו): כלי זכוכית אפילו מכניסן לקיום ואפילו משתמש בהם בחמין, אין צריכים שום הכשר שאינם בולעים, ובשטיפה בעלמא סגי להו. הגה: ויש מחמירין ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו; וכן המנהג באשכנז ובמדינות אלו (סמ"ק ואגור). וכן כלי כסף שיש בתוכן התוך זכוכית שקורין גישמעלצ"ט, אין להגעילו; אבל מבחוץ אינו מזיק (תה"ד סימן קל"ב).


[ומשמע שאף הרמ"א שמחמיר לפי המנהג, הוא רק בפסח, אך בשאר ימות השנהאין חומרא זו, והדין הוא כפי המבואר במחבר].


וראה שולחן ערוך הרב (שם סעיף סט): כלי חרס המצופים מתוכם בהיתוך זכוכית שקורין (גיגלייזר"ט) אין דינם ככלי זכוכית שיש מכשירין אותם בלא הגעלה לפי שאינם בולעים כלום אלא הרי הם ככלי חרס שאפילו הגעלה אינה מועלת להם אם נשתמש בהן חמץ בחמין דכיון שהזכוכית הוא מחופה על החרס ונצרף עמו בכבשן הרי הוא בולע כמוהו.


דילוג לתוכן